Cộng đồng các mentor của VEO – những người đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong mỗi chuyến đi đến các điểm dự án

Đội ngũ sáng lập

NGUYỄN HUYỀN PHƯƠNG

Đồng sáng lập - Giám Đốc Điều Hành

NGUYỄN HUYỀN PHƯƠNG

Đồng sáng lập - Giám Đốc Điều Hành


Warning: Undefined array key "info" in /www/wwwroot/veo.com.vn/wp-content/themes/monatheme/page-template/about-0.php on line 76

MAI LAN VÂN

Đồng sáng lập

MAI LAN VÂN

Đồng sáng lập


Warning: Undefined array key "info" in /www/wwwroot/veo.com.vn/wp-content/themes/monatheme/page-template/about-0.php on line 76

TRẦN QUANG HƯNG

Đồng sáng lập

TRẦN QUANG HƯNG

Đồng sáng lập


Warning: Undefined array key "info" in /www/wwwroot/veo.com.vn/wp-content/themes/monatheme/page-template/about-0.php on line 76

PHẠM QUANG TRƯỞNG

Đồng sáng lập

PHẠM QUANG TRƯỞNG

Đồng sáng lập


Warning: Undefined array key "info" in /www/wwwroot/veo.com.vn/wp-content/themes/monatheme/page-template/about-0.php on line 76

NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN

Đồng sáng lập

NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN

Đồng sáng lập


Warning: Undefined array key "info" in /www/wwwroot/veo.com.vn/wp-content/themes/monatheme/page-template/about-0.php on line 76

ALEXANDER PAULUS

Giám đốc danh dự

ALEXANDER PAULUS

Giám đốc danh dự


Warning: Undefined array key "info" in /www/wwwroot/veo.com.vn/wp-content/themes/monatheme/page-template/about-0.php on line 76

Giải thưởng của chúng tôi

Báo chí viết về VEO