Mẫu hợp đồng bảo trợ cho dự án xã hội

Mẫu hợp đồng bảo trợ cho dự án xã hội


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     

Địa danh, ngày …. tháng …. năm ….

VĂN BẢN BẢO TRỢ HOẠT ĐỘNG

Thông tin của đơn vị bảo trợ (Bên A)

Đại diện của đơn vị bảo trợ

Thông tin của dự án xin bảo trợ: 

 • Tên dự án
 • Thông tin người đại diện dự án
 • Thông tin của ban điều hành dự án
 • Các hoạt động chính

1. Nội dung bảo trợ

Điều 1: [Tên đơn vị bảo trợ] sẽ chịu các trách nhiệm bảo trợ cho các hoạt động của Tên_dự_án về tính chất, cách thức, quy mô, đối tượng, nội dung, hoạt động.

Điều 2: Dự án hoạt động dưới sự bảo trợ của [Tên đơn vị bảo trợ] phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật cũng như các quy tắc liên quan.

2. Quyền lợi và nghĩa vụ

Quyền lợi của dự án: Các quyền lợi mà dự án nhận được từ đơn vị bảo trợ (hợp đồng bảo trợ)

Nghĩa vụ của dự án: Nghĩa vụ dự án cần thực hiện

3. Cơ chế hoạt động

 • Dự án báo cáo, cập nhật các hoạt động, sự kiện cho [Tên đơn vị bảo trợ] định kỳ 01 lần vào đầu mỗi tháng. Sẽ không có hoạt động ngoài hồ sơ mà [Tên đơn vị bảo trợ] không được biết.
 • [Tên đơn vị bảo trợ] kiểm tra, phê duyệt tất cả kế hoạch có trong hồ sơ dự án; giám sát, quản lý, hỗ trợ trong khả năng các hoạt động, sự kiện của Dự án.
 • Sau khi kết thúc, Dự án gửi cho [Tên đơn vị bảo trợ] danh sách thành viên, báo cáo tổng kết hoạt động, báo cáo minh bạch tài chính và báo cáo nghĩa vụ về quyền lợi truyền thông đối với [Tên đơn vị bảo trợ].
 • Hai bên đảm bảo và chịu trách nhiệm với hình ảnh của nhau.
 • Nếu có vấn đề xấu, không mong muốn xảy ra trong sự kiện, hai bên đều có trách nhiệm với hậu quả và việc giải quyết vấn đề. Cụ thể, [Tên đơn vị bảo trợ] có trách nhiệm với tư cách là người phê duyệt, đảm bảo chuẩn mực các hoạt động diễn ra tại sự kiện, đứng ra chịu trách nhiệm và giải quyết hậu quả về mặt pháp lý. Dự án có trách nhiệm với tư cách là người dẫn dắt chính các hoạt động diễn ra tại sự kiện, chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại và giải quyết hậu quả về mặt vật chất, tinh thần. 
 • Dự án cử ra một người đại diện để làm việc trực tiếp với [Tên đơn vị bảo trợ] trong thời gian bảo trợ.

4. Các điều khoản chung

 • Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản quy định trong Văn bản. Nếu một trong hai bên vi phạm thì bên kia có quyền đơn phương chấm dứt. Bên vi phạm sẽ bồi thường mọi tổn thất phát sinh từ việc vi phạm cho bên kia.
 • Mọi sự thay đổi, bổ sung, điều chỉnh các quy định trong Văn bản này phải được lập thành văn bản và có chữ ký của cả hai bên.
 • Trong trường hợp bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát của hai bên như động đất, bão lũ, hỏa hoạn,… sự thay đổi chính sách hoặc sự ngăn cấm của các cơ quan chức năng có thẩm quyền của chính phủ Việt Nam khiến cho sự kiện không thực hiện được thì cả hai bên được miễn trừ trách nhiệm thực hiện.
 • Nếu có bất cứ vấn đề gì phát sinh trong quá trình thực hiện, hai bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và trao đổi tìm phương hướng giải quyết trên tinh thần thiện chí hợp tác hai bên cùng có lợi. Trường hợp hai bên không tự giải quyết được, việc tranh chấp đến việc tranh tụng như chi phí về thẩm định, điều tra, xác minh, phí luật sư, án phí, các loại phí và lệ phí khác sẽ do bên thua kiện chịu.
 • Văn bản gồm … trang được lập thành … bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ … bản. Văn bản có hiệu lực kể từ ngày … cho đến …

Ký tên

Ngoài hợp đồng cần lưu ý gì cho các dự án xã hội? Tham khảo tại đây

Liên hệ trực tiếp với VEO tại đây