Cam kết tham gia chương trình theo kế hoạch đã nhận và đồng ý với các điều kiện sau:

  1. Nếu báo cho BTC chuyển/hủy chuyến trước ngày khởi hành 30 ngày trở lên thì sẽ chịu mức phí chuyển/hủy chuyến là 10% chi phí chuyến đi.
  2. Nếu báo cho BTC chuyển/hủy chuyến trước ngày khởi hành 15-29 ngày thì sẽ chịu mức phí chuyển/hủy chuyến là 20% chi phí chuyến đi.
  3. Nếu báo cho BTC chuyển/hủy chuyến trước ngày khởi hành 7-14 ngày thì sẽ chịu mức phí chuyển/hủy chuyến là 30% chi phí chuyến đi.
  4. Nếu báo cho BTC chuyển/hủy chuyến trước ngày khởi hành 3-6 ngày thì sẽ chịu mức phí chuyển/hủy chuyến là 50% chi phí chuyến đi.
  5. Nếu báo cho BTC chuyển/hủy chuyến trước giờ khởi hành 48h thì sẽ chịu mức phí chuyển/hủy chuyến là 80% chi phí chuyến đi.
  6. Nếu báo cho BTC chuyển/hủy chuyến trước giờ khởi hành 24h thì sẽ chịu mức phí chuyển/hủy chuyến là 100% chi phí chuyến đi.
  7. Nếu chuyển chuyến, sẽ chuyển sang chuyến bất kỳ trong vòng 03 tháng kể từ ngày báo chuyển sau khi hoàn thành phí chuyển chuyến và phí chênh lệch (nếu có).